Nieuws

Technology Base Twente: besluit over Nota Reikwijdte en Detailniveau
19-10-2015

De Colleges in de gemeenten Enschede en Dinkelland en GS van Overijssel hebben de nota Reikwijdte en Detailniveau (ONRD) ter vaststelling voorgelegd aan de betreffende Raden.
Zie: http://www.raad053.nl/vergaderingen/00018/00080/?agendaItem=4.
Op deze nota had de VVEAT haar zienswijze ingediend. De antwoorden op de zienswijzen zijn te lezen in de Reactienota http://www.raad053.nl/stukken/3968/1/.


In de reactie op de VVEAT-zienswijze wordt, naast de beantwoording van vragen, gesteld dat het gebruik van de luchthaven nog onbekend is. "De voorgestelde varianten in de ONRD zijn bedoeld om de bandbreedte van de milieueffecten te bestuderen. De adviezen van het Topteam en Kwaliteitsteam aangevuld met marktonderzoeken worden vervolgens betrokken bij het opstellen van de voorkeursvariant (die uitgangspunt is bij het in procedure brengen van de besluiten en verdere ontwikkeling van het gebied)." Verder: "Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van een nieuw luchthavenbesluit gebaseerd op een reële aanname van de verwachte vlootmix. De effecten worden onderzocht in de MER. De inzet is gericht op het ontwikkelen van een burgerluchthaven dat General Aviation mogelijk maakt". 
Gezien het karakter van het antwoord zal de VVEAT de vinger aan de pols moeten houden.


Hier een deel van het persbericht uitgebracht door "Technology Base Twente" http://www.technologybasetwente.nl/:


De Technology Base Twente wordt dé iconische internationale ontwikkel-, demonstratie- en productiezone voor Advanced Materials and Manufacturing. Economische ontwikkeling en werkgelegenheid staan daarbij centraal. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap in de procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) die resulteert in een Milieueffectrapport (MER). Een MER is nodig voor de ruimtelijke plannen die ontwikkeld of gewijzigd moeten worden om Technology Base Twente te kunnen realiseren. De Colleges van Enschede en Dinkelland hebben de NRD ter vaststelling aan de Raad aangeboden. De provincie Overijssel heeft de NRD afgelopen week vastgesteld. De Provinciale Staten zijn hierover geïnformeerd.


NRD op onderdelen aangepast Van 5 juni 2015 tot en met 16 juli 2015 heeft de NRD als ontwerp ter inzage gelegen voor inspraak en overleg. Daarnaast is de NRD voor advies toegezonden aan de commissie voor de milieueffectrapportage. Naar aanleiding daarvan zijn 14 zienswijzen ontvangen. Op basis van de zienswijzen en de reactie van de commissie is de NRD op onderdelen aangevuld en aangepast.


Eén Milieu Effect Rapport (MER) De NRD beschrijft het milieuonderzoek dat nodig is voor het bepalen van de milieueffecten van de verschillende varianten en gebruiksfuncties voor Technology Base Twente. In het MER komen de resultaten van dit milieuonderzoek te staan. Het MER wordt als bijlage toegevoegd bij de besluiten over het vliegen (luchthavenbesluit) en bij de ruimtelijke plannen die opgesteld of gewijzigd moeten worden, bijvoorbeeld het bestemmingsplan. Deze besluiten worden nog ter visie gelegd.


Naast de m.e.r. voor het noordelijk Plangebied van Technology Base Twente loopt de procedure van een m.e.r. voor het Middengebied. Er is nu gekozen om beide procedures te bundelen in één MER. Hiermee is tegemoet gekomen aan het verzoek van zowel de omwonenden van het gebied als ook van de commissie MER. Met het opstarten van een nieuwe procedure voor het noordelijk Plangebied lopen beide procedures zo met elkaar in de pas, dat de provincie Overijssel en de gemeente Enschede kiezen voor het samenvoegen van beide procedures.